ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/14276/Letter-%5Bto-Sayyid-Ahmad-Khomeini%5D

Letter%20[to%20Sayyid%20Ahmad%20Khomeini]