ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1446/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%28%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1%29

نامه%20به%20آقای%20محمد%20طاهر%20آل%20شبیر%20خاقانی%20(اعزام%20قاضی%20شرعی%20به%20خرمشهر)