ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1449/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%28%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-100%29

پیام%20به%20ملت%20ایران%20(افتتاح%20حساب%20شماره%20100)