ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1451/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87-%28%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C%29

سخنرانی%20در%20جمع%20عشایر%20بختیاری%20ایذه%20(اوضاع%20ایران%20در%20دوران%20پهلوی)