ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1549/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%26zwnj%3B

حکم%20انتصاب%20آقای%20مرتضی%20مقتدایی%20به%20عنوان%20قاضی%20شرع%20ملایر%20و%20زنجان‌