ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1577/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%28%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87%26zwnj%3B%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%29

نامه%20به%20آقای%20سید%20محمد%20هادی%20هاشمی%20(خنثی%20شدن%20توطئه‌ها%20با%20دید%20اسلامی%20و%20هوشیاری)