ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1587/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C-%28%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C%29

نامه%20تشکر%20به%20آقای%20سید%20حسین%20خادمی%20(تسلیت%20شهادت%20مرحوم%20مطهری)