ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1615/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%28%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%29

سخنرانی%20در%20جمع%20وزیر%20فرهنگ%20و%20روسای%20دانشگاهها%20(همراهی%20حوزه%20و%20دانشگاه)