ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1672/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7-%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%28%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%29

بیانات%20در%20جمع%20مجروحان%20و%20پزشکان%20بیمارستان%20شفا%20یحیاییان%20(تجلیل%20از%20معلولان)