ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1679/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88--%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%26zwnj%3B

پیام%20رادیو-%20تلویزیونی%20به%20ملت%20ایران%20درباره%20تشکیل%20جهاد%20سازندگی‌