ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1701/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%26zwnj%3B%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2

پیام%20به%20اهالی%20آذربایجان،%20در%20یاری%20آسیب%20دیدگان%20سیل%20و%20آتش‌سوزی%20تبریز
11