ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1702/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%28%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%29

نامه%20تشکر%20به%20آقای%20یوسف%20کرم%20علی%20(تبریک%20استقرار%20نظام%20جمهوری%20اسلامی)
11