ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1703/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C%26zwnj%3B

پیام%20به%20اهالی%20شهرستان%20فردوس%20درباره%20اعزام%20آقای%20فردوسی‌
11