ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1704/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%28%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D8%B3%29

سخنرانی%20در%20جمع%20بانوان%20لنگرود%20و%20پرسنل%20سپاه%20پاسداران%20همدان%20(تهذیب%20نفس)
11