ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1724/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%86-%28%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%29

سخنرانی%20در%20جمع%20طلاب%20مدرسه%20فیضیه%20و%20مبلغان%20(راه%20الهی%20و%20راه%20شیطانی)