ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1762/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B9%D9%91%D8%A7%D8%B8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%28%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86%29

سخنرانی%20در%20جمع%20وعّاظ%20تهران%20(تکالیف%20روحانیون)