ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/17891/%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C

نماهنگ%20شروع%20سال%20جدید%20با%20دعای%20امام%20خمینی%20و%20مقام%20معظم%20رهبری