ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1790/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%28%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%29

پیام%20به%20آقای%20سید%20رضی%20شیرازی%20(ترور%20و%20حرکات%20مذبوحانه%20دشمن)