ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/17938/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A2%D9%82%D8%A7

قرائت%20پیام%20امام%20به%20خانواده‌های%20شهدا%20درباره%20وابستگی%20صلح%20جهانی%20به%20نابودی%20مستکبرین%20توسط%20حاج%20احمد%20آقا