ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/17967/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%28%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3%29

سخنرانی%20در%20جمع%20مردم%20(ویژگیهای%20روز%20جهانی%20قدس)