ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1805/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%28%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%29

سخنرانی%20در%20جمع%20اعضای%20انجمن%20اسلامی%20بهداری%20و%20بهزیستی%20(رسالت%20مادران)