ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/18357/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF.

اینهایی%20که%20تزریق%20میکنند%20به%20شما%20ملت%20گریه،%20خیانتکارند