ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1847/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%26zwnj%3B

حکم%20انتصاب%20آقای%20علی%20قدوسی%20به%20سمت%20دادستان%20کل%20انقلاب‌