ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1850/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B3%C2%BB

پیام%20به%20مسلمین%20ایران%20و%20جهان%20درباره%20انتخاب%20«روز%20قدس»
11