ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1854/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%26zwnj%3B

حکم%20اعزام%20آقای%20سید%20محمد%20تقی%20شاهرخی%20به%20بروجن%20برای%20حل%20مشکلات%20منطقه‌