ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/18705/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%28%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1--%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%29

سخنرانی%20در%20جمع%20اقشار%20مختلف%20مردم%20(نظم%20در%20امور-%20بررسی%20احزاب%20داخلی%20و%20خارجی)