ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/18713/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%28%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86%29

سخنرانی%20در%20جمع%20روحانیون%20دفتر%20تبلیغات%20حوزه‌های%20علمیه%20(رسالت%20روحانیون)