ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1874/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%28%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA%29

نامه%20به%20آقای%20سید%20احمد%20خمینی%20(سفارش%20آقای%20گلپایگانی%20به%20عدم%20تصویب%20قانون%20مخالف%20با%20اسلام%20در%20مورد%20مالکیت)