ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/18800/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%28%D8%B9%29-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

پادکست%20|%20عشق%20امام%20حسین(ع)%20است%20که%20جبهه‌ها%20را%20گرم%20نگه%20می‌دارد