ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/18856/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

مصاحبه%20با%20حسنین%20هیکل%20نویسنده%20مصری%20درباره%20دخالتهای%20امریکا