ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/18905/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%91%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%B1

پادکست%20|%20اشرف%20موجودات%20و%20اکمل%20انسانها%20و%20بزرگتر%20مربّی%20بشر