ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19038/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%28%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9%D9%87%D8%A7%29

سخنرانی%20در%20جمع%20مردم%20(تاسیس%20حزب%20مستضعفین%20و%20هشدار%20به%20گروهکها)