ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19092/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%90-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85

درخواست%20شهید%20مطهری%20از%20مردم%20برای%20بازکردنِ%20راه%20امام