ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19093/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%28%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%29

سخنرانی%20در%20فرودگاه%20مهرآباد%20(بیان%20چگونگی%20جریان%20انقلاب)