ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19119/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-...-%28%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%29

سخنرانی%20در%20جمع%20ستاد%20نماز%20جمعه%20تهران%20و%20دانشجویان%20و%20...%20(وظایف%20حوزه‌ها)