ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19128/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D9%85-%28%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86%29

سخنرانی%20در%20جمع%20ائمه%20جماعات%20و%20وعاظ%20تهران%20و%20قم%20(وظیفه%20روحانیون)