ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19129/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%28%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%29

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولان%20و%20کارکنان%20آستان%20قدس%20رضوی%20(استقلال%20ایران)