ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19144/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%28%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA--%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%29

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولان%20کشور%20(بیان%20مشکلات-%20حفظ%20دستاوردهای%20انقلاب)