ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19148/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%C2%AB%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1%C2%BB%D8%9B-%28%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%29

سخنرانی%20در%20جمع%20میهمانان%20مراسم%20«دهه%20فجر»؛%20(آگاه%20نمودن%20مستضعفان%20جهان)