ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19149/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%28%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%29

سخنرانی%20در%20جمع%20کارگران،%20معلمان%20و%20مربیان%20پرورشی%20(عصر%20هدم%20ارزشهای%20انسانی)