ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19150/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%28%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%29

سخنرانی%20در%20جمع%20شورای%20مرکزی%20کمیته‌های%20امداد%20(مستمندان%20در%20صف%20مقدم%20جامعه)