ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19152/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%88-...-%28%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%29

سخنرانی%20در%20جمع%20کارکنان%20وزارتخانه‌های%20راه،%20نیرو%20و%20...%20(حکومت%20محرومان)