ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19162/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%28%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%29

سخنرانی%20در%20جمع%20گروهی%20از%20مسئولین%20نظام%20(قداست%20ماههای%20شعبان%20و%20رمضان)