ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19164/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%28%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%C2%AB%D8%B9%C2%BB%29

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولان%20جهاد%20سازندگی%20(ابعاد%20شخصیت%20حضرت%20علی%20«ع»)