ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19175/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%28%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%29

سخنرانی%20در%20جمع%20خبرنگاران%20(آرمان%20ملت%20ایران-%20مخالفت%20با%20رژیم)