ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19242/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B2%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C

تعلیم%20و%20تزکیه%20راه%20وصول%20به%20حقایق%20هستی‌