ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19272/%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%88-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

جز%20او%20کسی%20نیست%20و%20چیزی%20نیست