ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1928/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C%26zwnj%3B

پیام%20به%20ملت%20مسلمان%20ایران%20به%20مناسبت%20رحلت%20آقای%20سید%20محمود%20طالقانی‌