ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19317/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%28%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA--%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%C2%AB%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%C2%BB%29

بخشی%20از%20فیلم%20سخنرانی%20در%20جمع%20مردم%20(نتایج%20مبارزات%20ملت-%20تاکید%20بر%20«جمهوری%20اسلامی»)