ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19333/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

مساله%20مقام%20و%20ریاست%20در%20اسلام